Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis worden toegekend aan de navolgende woorden, tenzij uit het verband waarin deze worden gebruikt blijkt, dat daaraan een andere betekenis moeten worden gehecht.

Ultimateinstability: Ultimateinstability B.V. gevestigd te Torenallee 64-10, 5617 BD te Eindhoven.

Opdrachtgever: degene die al dan niet voor zich zelf met Ultimateinstability een overeenkomst heeft gesloten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede een ieder die door of in verband met een door Ultimateinstability gesloten overeenkomst in een rechtsverhouding tot Ultimateinstability komt te staan.

2. Toepasselijke voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Ultimateinstability en opdrachtgever zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever c.q. wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij afwijking tussen Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bindend.

3. Prijsopgave

Alle prijzen vermeld in brochures, folders e.d. zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij bestelling opgegeven prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Slechts schriftelijk gedane prijsopgaven zijn bindend. Prijsopgaven, anders dan gedaan ter zake van bestellingen dan bovenbedoeld, zijn acht dagen bindend. Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn inclusief BTW.

4. Overeenkomsten

Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging nodig. Een overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, indien deze binnen 8 dagen door Ultimateinstability schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht door Ultimateinstability is begonnen.

5. Levering

Alle door Ultimateinstability opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn afhankelijk van het order bedrag en het land van bestemming. Tijdens het order proces kunt u de verzendkosten berekenen. Op aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk vermeldt worden.

6. Retouren

Als een levering niet aan uw voorwaarden voldoet kunt u deze voldoende gefrankeerd binnen 14 dagen retour sturen. Neem eerst contact met onze klantenservice op via info@ultimateinstability.com, alleen zendingen met een retournummer, worden in ontvangst genomen.

7. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

8. Eigendomsvoorbehoud

De door Ultimateinstability aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Ultimateinstability totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ultimateinstability is gerechtigd in geval opdrachtgever in verzuim is, deze goederen onmiddellijk bij opdrachtgever op te halen c.q. tot zich te nemen.

9. Vorderingen van derden

Opdrachtgever vrijwaart Ultimateinstability voor alle schaden, gevolgen en vorderingen van derden, die voorvloeien uit door of namens opdrachtgever gedane onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of aanwijzingen.

10. Verval van vorderingen

Alle vorderingen jegens Ultimateinstability tot vergoeding van schade, verlies van vorderingen van derden, boeten of kosten of anderszins, vervallen indien zij niet schriftelijk ter kennisgeving van Ultimateinstability zijn gebracht binnen 30 dagen na levering, dan wel nadat opdrachtgever met die vordering bekend was of had behoren te zijn. Elke vordering jegens Ultimateinstability vervalt in ieder geval indien deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan van die vordering in rechte is vervolgd.

11. Aansprakelijkheid

Ultimateinstability aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Ingeval Ultimateinstability aansprakelijk zal zijn, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

12. Ontbinding

Ultimateinstability is gerechtigd een overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden ingeval de opdrachtgever; surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, wordt getroffen door een beslag op zijn goederen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over zijn vermogen of een substantieel gedeelte daarvan verliest.

13. Garantie

Op de door Ultimateinstability geleverde goederen geldt een garantietermijn van een jaar tenzij deze schriftelijk door Ultimateinstability anders wordt vermeld. De garantie geldt niet voor goederen die onjuist gebruikt worden anders dan in de handleiding c.q. gebruiksaanwijzing gesteld wordt. Alle kosten gemaakt door Ultimateinstability betreffende het vervangen/repareren van goederen die buiten de garantietermijn vallen komen ten laste van de koper, verzend/voorrij/materiaal/loonkosten. De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zoals in de gebruiksaanwijzing gesteld wordt.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen Ultimateinstability en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen Ultimateinstability en de opdrachtgever mochten ontstaan en /of die onderworpen zijn aan deze voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar Ultimateinstability in Nederland is gevestigd.

Maak een nieuw account
Algemeen

Adres

Registreer product
Door een account aan te maken en uw producten te registreren krijgt u toegang tot het online trainingscentrum!


Nieuwsbrief
Informatie
Wilt u graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen en nieuws rondom Ultimateinstability? Vul hieronder uw gegevens in.